1. Rekisterinpitäjä
  Seita Consulting Oy, 2575277-82 (“Seita”)
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Mika Jokinen, 040-7228061
 3. Tietosuojavastaava
  ei ole valittu
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Seitan asiakastietorekisterinä. Asiakasrekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakkuuden ja muun suhteen hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, myyntiin, ja muuhun viestintään.
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Tietoja kerätään asiakastyöskentelyn (asiakasyhteydenpidon) sekä myyntityön yhteydessä. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn (sinun) suostumukseen. Antamalla pyydetyt yhteystiedot Seitalle, suostut siihen, että säilytämme tietoja siten, kuten tässä rekisteriselosteessa on kerrottu. Jos et halua antaa tietoja, emme voi olla yhteydessä sinuun.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Seita Consulting asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  – rekisteröidyn henkilön nimi
  – yritys, jota henkilö edustaa
  – henkilön asema yrityksessä
  – puhelinnumero
  – sähköpostiosoite
 7. Tietojen säilytysaika
  Tietoja säilytetään koko yrityksen toiminnan ajan ellei rekisteröity pyydä sitä ennen tiedon poistamista.
 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Seitan yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.
  – Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.
  – Tietoja tallennetaan ja käsitellään HubSpot (https://legal.hubspot.com/privacy-policy/) sekä Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/) -palveluissa, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun tietojen käsittelijöinä.
  – Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.
  – Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja yhteys rekisteriin tapahtuu suojatun yhteyden yli. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
 11. Automaattinen päätöksenteko
  Tietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin eikä niiden pohjalta tehdä rekisteröidyn oikeuksiin tai velvollisuuksiin vaikuttavia automatisoituja päätöksiä.
 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus
  – tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
  – milloin tahansa peruuttaa kohdassa 5 tarkoitettu suostumus tietojen käsittelyyn;
  – milloin tahansa kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointia varten;
  – vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
  – vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista;
  – saada tiedot itselleen yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa;
  – vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tapauksissa;
  – tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 14 mainitulle viranomaiselle;
  Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.
 13. Evästeet
  Seitan verkkosivuilla (www.seitaconfulting.fi) ei aseteta Seitan eikä kolmannen osapuolen evästeitä.
 14. Toimivaltainen tietosuoja viranomainen
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  Vaihde: 029 56 66700
  Faksi: 029 56 66735
  Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi